Privacybeleid

Privacybeleid van www.modis.com

Modis, het merk van XPE Group NV en Cmast bvba ('Modis', 'wij' of 'ons/onze') is begaan met het beschermen en respecteren van uw privacy.

Dit Beleid beschrijft (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij die verwerken.

Hierna staat een index waarmee u snel naar de delen kunt springen die u wilt lezen.

 

Index:

Persoonsgegevens die wij van u verzamelen

 • Wij verzamelen persoonsgegevens over uw bezoeken aan de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot, verkeer- en locatiegegevens, weblogs en content van enquêtes, contactformulieren, andere communicatiegegevens en de bronnen die u raadpleegt. Doordat wij deze persoonsgegevens verzamelen, wordt uw bezoek aan de Website in de toekomst gemakkelijker: wij kunnen dan content voorstellen die relevant voor u is afhankelijk van de plaats vanwaar u de Website bezoekt.
 • Wij verzamelen alle gegevens die u ons verstrekt als u gebruikmaakt van onze contactformulieren (bijvoorbeeld 'Contact', 'Stuur ons een bericht', 'Ontvang financiële updates', of 'Kom met ons in gesprek'). Het verstrekken van persoonsgegevens via onze contactformulieren is niet wettelijk verplicht of een contractvoorwaarde. Denk er wel aan dat velden met een asterisk (*) verplichte velden zijn; wij hebben die informatie nodig om op uw verzoek te reageren of hieraan te voldoen. Bij het invullen van contactformulieren staat het u volledig vrij om andere informatie of persoonsgegevens al dan niet met ons te delen. Als u contact met ons opneemt, slaan wij deze correspondentie op.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u e-mailberichten voor direct marketing te sturen als u hiervoor kiest in het desbetreffende contactformulier. U kunt er op elk moment voor kiezen om in de toekomst geen verdere marketingberichten meer te ontvangen.
 • Wanneer u onze onlinediensten gebruikt, slaan wij ook cookies op zoals uitgebreider beschreven in ons Cookiebeleid.

Hoe wij uw gegevens gebruiken

Uw persoonsgegevens worden door ons verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • om de content en middelen optimaal af te stemmen op uw voorkeuren.
 • om te antwoorden op uw verzoek of vragen als u contact met ons opneemt.
 • om andere informatie te sturen die voor u van belang kan zijn zoals aanstaande evenementen van Modis of nieuwsbrieven.
 • om ons te helpen de voor u meest relevante content te creëren, te publiceren en te verbeteren.
 • om te garanderen dat de content op de Website wordt gepresenteerd op de manier die voor u en uw apparaat het meest efficiënt is.
 • om u in staat te stellen de interactieve functies van onze Website te gebruiken, wanneer u dat wenst.
 • om de Website en onze systemen verder te ontwikkelen en te verbeteren om u beter van dienst te zijn.

Ons gebruik van uw gegevens zoals hierboven staat beschreven, is toegestaan door de wetgeving inzake gegevensbescherming omdat:

 • het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in het nastreven van de hierboven aangegeven doelen (bijv. onze diensten en Programma's promoten), waarbij geen van deze belangen zwaarder mag wegen dan uw belangen op vlak van privacy;
 • het in sommige gevallen nodig is om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, zoals bekendmaking aan de overheid, toezichthouders of regelgevings- en overheidsinstanties;
 • het soms noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang en, wanneer wij bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerken, deze verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer de verwerking verband houdt met persoonsgegevens die openbaar zijn;
 • deze gegevens in beperkte gevallen zijn verwerkt met uw toestemming die wij van tijd tot tijd van u krijgen, zoals wanneer u ervoor kiest marketingcommunicaties en nieuws te ontvangen via e-mail.

Wij nemen geen besluiten die enkel gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, en rechtsgevolgen met zich meebrengen voor u of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk aanbelangen.

Wij bewaren uw gegevens voor de duur van de vereiste periode om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. De bewaartermijnen van uw persoonsgegevens zijn afhankelijk van het respectieve doel waarvoor en de desbetreffende tool waarmee dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt. Het is niet mogelijk om binnen dit Beleid een overzicht te geven van de diverse bewaartermijnen in een redelijk overzichtelijk formaat. De criteria die wij hanteren bij het bepalen van de toepasselijke bewaartermijn zijn dat wij de persoonsgegevens beschreven in dit Beleid zullen bewaren zo lang als (i) nodig is voor het respectieve doel, (ii) nodig is om onze zakelijke relatie met u uit te voeren, (iii) u daarvoor toestemming hebt gegeven en/of (iv) vereist is volgens de toepasselijke wet- en regelgeving inzake bewaring. Over het algemeen bedraagt deze termijn twee (2) jaar.

Delen met derden

Om het efficiënte gebruik van uw persoonsgegevens te vergemakkelijken en om u de beste content en/of mogelijkheden te bieden, delen wij uw persoonsgegevens met derden. Wij zullen dit echter alleen in de volgende omstandigheden doen:

 • Aan leveranciers, opdrachtnemers en agenten: wij kunnen van tijd tot tijd andere bedrijven en/of personen inschakelen of aannemen om taken namens ons uit te voeren. Voorbeelden van deze derden zijn onder meer:
  • hostingproviders: Microsoft Azure Cloud met een primair datacentrum in Amsterdam (Nederland) en een secundair datacentrum in Dublin (Ierland)
  • provider die de content van de Website onderhoudt: [●], gelegen in [●];
  • marketingdienstenprovider: [●], gelegen in [●];
  • [overige; invullen].
  Dergelijke ontvangers zullen alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren en mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze ontvangers zijn onderworpen aan een contractuele geheimhoudingsplicht.
 • Aan ondernemingen van Modis in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, België, Bulgarije, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Singapore, Spanje, Zweden, Australië en Japan. Een lijst van de Modis bedrijven is te vinden op deze Website: Neem contact op met uw lokaal Modis kantoor.
 • Aan andere ondernemingen die behoren tot The Adecco Group (d.w.z. ieder bedrijf dat rechtstreeks of onrechtstreeks onder de zeggenschap van The Adecco Group staat). Een lijst van alle Adecco Group bedrijven is hier ingevoegd https://www.adeccogroup.com/worldwide-locations/ met inbegrip van hun leveranciers, opdrachtnemers en agenten, die betrokken kunnen zijn bij het verstrekken van de Website of de content, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn of om gewoonweg te kunnen antwoorden op uw verzoeken (bijvoorbeeld als u gebruikmaakt van contactformulieren).
 • Met de overheid of rechtshandhavingsautoriteiten zullen wij uw gegevens delen als wij oordelen dat wij daartoe verplicht zijn.

IP-adressen en cookies

Wij verzamelen informatie over uw computer met inbegrip van (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor systeembeheerdoeleinden. Dit zijn statistische gegevens over het browsergedrag en -patronen van onze gebruikers die u of enig ander persoon niet identificeren.

Om dezelfde reden kunnen wij informatie over uw algemene internetgebruik inwinnen via cookies die op uw apparaat worden opgeslagen. Cookies helpen ons de Website te verbeteren en betere en meer gepersonaliseerde content aan te bieden. Lees voor meer informatie over ons gebruik van cookies op de Website ons Cookiebeleid.

Als u uw computer met anderen deelt, raden wij u aan om de optie 'onthoud mijn gegevens' niet te selecteren wanneer de Website u die keuze biedt.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen en gebruikt

Zoals uitgelegd onder 'Delen met derden' hierboven, delen wij uw persoonsgegevens met de volgende derden:

 • Externe leveranciers, opdrachtnemers of agenten: in gevallen waarin wij gebruikmaken van externe leveranciers, opdrachtnemers of agenten, blijven wij toezicht houden over uw persoonsgegevens en beschikken wij over controlemechanismen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende zijn beschermd.
 • Andere bedrijven van Adecco Group: wij hebben als gehele groep regelingen getroffen om te garanderen dat uw persoonsgegevens altijd zijn gepast zijn afgeschermd.

Wij streven ernaar alle redelijke maatregelen te treffen die vereist zijn om er zorg voor te dragen dat uw persoonsgegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit Beleid.

Versturen wij uw persoonsgegevens naar plaatsen buiten de Europese Unie?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de Europese Unie doorsturen die een afdoende mate van beveiliging bieden volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving of waar The Adecco Group passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen. Deze landen zijn o.a. de Verenigde Staten, Canada, Noorwegen, Singapore, Australië en Japan.

Gegevensbeveiliging

Hoewel wij ons uiterste best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, dient u zich ervan bewust te zijn dat het verzenden van informatie via het internet nooit volledig veilig is en kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar de Website of een derde worden verzonden, niet garanderen; om deze reden is iedere overdracht op eigen risico. Wij zullen strenge operationele procedures en passende, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde toegang, wijziging, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens te voorkomen.

Uw rechten Hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens, die verbeteren en wissen

Op grond van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving hebt u de volgende rechten:

 • Recht op inzage en afschrift van uw persoonsgegevens: U hebt het recht om bevestiging te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Als dat het geval is, hebt u recht op inzage van uw persoonsgegevens en op bepaalde informatie over hoe die worden verwerkt. In sommige gevallen kunt u ons vragen om u een elektronisch afschrift van uw gegevens te sturen. In een beperkt aantal gevallen hebt u ook het recht om te vragen om uw persoonsgegevens over te dragen.
 • Recht op verbetering van uw persoonsgegevens: Als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over u hebben, niet correct zijn, kunt u ons vragen deze gegevens te updaten of op een andere manier te verbeteren.
 • Recht op vergetelheid/om gegevens te laten wissen: In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. U kunt op elk moment een dergelijk verzoek indienen en Modis zal nagaan of aan uw verzoek moet worden voldaan; dit recht is echter onderworpen aan wettelijke rechten of plichten die op ons van toepassing zijn inzake bewaring van gegevens. In gevallen waarin wij overeenkomstig de wet beslissen dat aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te wissen, moet worden voldaan, zal Adecco dit zonder onnodige vertraging doen.
 • Recht op het beperken van de verwerking van uw gegevens of er bezwaar tegen aan te tekenen: In bepaalde gevallen hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken, of om bezwaar aan te tekenen tegen een bepaalde verwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: quality@adecco.be.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u ook het recht om uw toestemming op eender welk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen.

U kunt ook een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van de lidstaat waar u woont of werkt (of over een vermeende inbreuk op uw rechten).

Marketingcommunicatie

Wij sturen u alleen marketingcommunicatie per e-mail als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

De formulieren die wij gebruiken voor het verzamelen van uw persoonsgegevens, zijn voorzien van een selectievakje dat u kunt aanvinken als u ermee instemt marketingcommunicatie te ontvangen. Wanneer wij u marketingcommunicaties per e-mail sturen, kunt u ervoor kiezen geen verdere marketingcommunicatie te ontvangen door op 'uitschrijven' of 'afmelden' in de e-mail te klikken. U kunt ook op elk moment gebruikmaken van uw afmeldrecht (opt-out) door contact met ons op te nemen op quality@adecco.be met de volgende informatie: uw naam, uw e-mailadres, een telefoonnummer, de marketingcommunicatie die u niet meer wilt ontvangen.

Wijzigingen aan dit Beleid

De voorwaarden van dit Beleid kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen alle wezenlijke wijzigingen aan dit Beleid via passende kennisgevingen op deze Website publiceren of hierover contact met u opnemen via andere communicatiekanalen.

Contact

Aarzel niet om eventuele vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Beleid te richten aan Adecco, Quality Department, Noordkustlaan 16B, 1702 Groot-Bijgaarden, België of aan het e-mailadres quality@adecco.be