Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van www.modis.com

Voorwerp en aanvaarding

Deze gebruiksvoorwaarden (de 'Gebruiksvoorwaarden') zijn van toepassing op het gebruik van (en de toegang tot) de website www.modisbelgium.be beheerd door Modis, een merk van XPE Group NV en Cmast bvba (hierna te noemen 'Modis', 'wij', 'ons/onze') met inbegrip van de content die via deze website (de 'Website') ter beschikking wordt gesteld.

Door het bezoeken van de Website aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden en stemt u ermee in om deze na te leven. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en op uw gebruik van deze Website zijn de Gebruiksvoorwaarden die op dat ogenblik van kracht zijn, van toepassing. Lees deze Gebruiksvoorwaarden geregeld na om er zeker van te zijn dat u hiermee instemt. Gelieve geen gebruik te maken van de Website indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden.

Op de content die wij via de Website ter beschikking stellen (de 'Content'), kunnen bijzondere voorwaarden ('Bijzondere voorwaarden') van toepassing zijn die u aanvaardt bij elk bezoek. In geval van tegenstrijdigheid tussen of onverenigbaarheid van deze Gebruiksvoorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, zullen de Bijzondere Voorwaarden voorrang hebben. Bij elk bezoek aan de Website stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden en alle Bijzondere Voorwaarden voor de overeenkomstige Content.

De Website vormt geen en doet zich ook niet voor een adviesbron te zijn of een middel om een zakelijke relatie van enigerlei aard tussen u en ons aan te gaan.

Toegang tot de Website wordt op tijdelijke basis toegestaan en wij behouden ons het recht voor de Content die wij op de Website publiceren, zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij kunnen de toegang tot bepaalde delen van de Website of de volledige Website van tijd tot tijd beperken.

Wij zijn niet verplicht de Website beschikbaar te stellen en zijn dan ook niet aansprakelijk als deze geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zou zijn, ongeacht het moment, de periode of de reden. Hierna staat een index waarmee u snel naar de delen kunt springen die u wilt lezen.

Index:

Gebruik van deze website

U erkent hierbij en stemt er vrijwillig en uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Website enkel en alleen uw eigen verantwoordelijkheid is.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige regelingen om toegang te verkrijgen tot de Website. Het is ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle personen die toegang verkrijgen tot de Website via uw internetverbinding, op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke Bijzondere Voorwaarden, en dat ze deze naleven.

Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of enige andere informatie hebt gekozen of deze u is toegewezen als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen en mag u die niet bekendmaken aan derden. Wij hebben het recht om eender welke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord op eender welk tijdstip onbruikbaar te maken, ongeacht of u deze zelf hebt gekozen of dat deze u is toegewezen, als u naar onze mening niet hebt voldaan aan enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden.

Door toegang tot de Website stemt u ermee in u te onthouden van handelingen die ons imago, belangen of rechten of die van enige van onze dochterondernemingen ('Bedrijven van Adecco Group') kunnen schaden of die de Website kunnen schaden, onbruikbaar kunnen maken of overbelasten of die op enige wijze het normale gebruik van de Website door andere bezoekers kunnen belemmeren.

Wij implementeren redelijke beveiligingsmaatregelen die afdoende zijn voor het ontdekken van virussen. Niettemin moet u weten dat de bestaande beveiligingsmaatregelen voor computersystemen op het internet niet volledig betrouwbaar zijn en dat wij daarom het niet-bestaan van virussen of van enige andere elementen die wijzigingen kunnen aanbrengen in uw computersystemen (hardware en software) of in uw gegevens en bestanden die zich op uw systemen bevinden, niet kunnen garanderen.

Content

Wij zijn niet verplicht de juistheid van de Content te controleren en garanderen de bruikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, of relevantie van de Content niet, noch dat dergelijke Content up-to-date is. Wij sluiten uitdrukkelijk elke vorm van aansprakelijkheid uit voor fouten of omissies ten aanzien van de Content en de Website behalve als een dergelijke aansprakelijkheid voortvloeit uit fraude of bedrieglijke onjuiste voorstelling van zaken of door enige dood of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid.

De opname van de Content op de Website vormt op geen enkele wijze het verschaffen van personeelsdiensten of enige andere soort diensten. Modis en de Bedrijven van Adecco Group wijzen uitdrukkelijk elke vorm van aansprakelijkheid af voor besluiten die u neemt op basis van de Content.

Geen aanbieding of verzoek

De informatie die op de Website wordt verschaft, houdt geen aanbieding of verzoek in om effecten van Modis te kopen, te verkopen, hierin te handelen of voor enige transactie in effecten van Modis. Beleggers moeten niet op deze informatie vertrouwen voor het nemen van beleggingsbeslissingen.

Intellectuele-eigendomsrechten

Alle Content op de Website is ofwel ons eigendom of voor het gebruik ervan is een licentie aan ons afgegeven. Alles wat u ziet of leest op de Website (zoals afbeeldingen, foto's, illustraties, teksten, videoclips en ander materiaal) is wereldwijd beschermd door auteursrechten, modellenrecht, handelsmerkrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten. U dient te allen tijde alle intellectuele-eigendomsrechten van de Website en de Content in acht te nemen, ongeacht of deze eigendom zijn van ons, een van de Bedrijven van Adecco Group of een derde. U mag geen Content verkrijgen of trachten te verkrijgen met behulp van middelen of procedures anders dan die u beschikbaar zijn gesteld door de Website.

In geen geval geven deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website u enige intellectuele-eigendomsrechten op de Website of de Content anders dan de rechten die in deze Gebruiksvoorwaarden of in enige Bijzondere Voorwaarden staan vermeld. Om deze reden is het u uitdrukkelijk verboden om eender welk deel van de Website of de Content met om het even welk middel of procedure op enigerlei manier te reproduceren, te transformeren, te verspreiden of in het openbaar te communiceren, beschikbaar te stellen, te onttrekken, te hergebruiken, door te sturen of op enige andere manier te gebruiken, tenzij zoals uitdrukkelijk is toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden of relevante Bijzondere Voorwaarden of als u hiertoe gerechtigd bent op grond van de toepasselijke wet of als de houder van dergelijke relevante rechten u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Modis en XPE zijn geregistreerde handelsmerken van Adecco Group AG.

XPE Group is een geregistreerd handelsmerk van Adecco Personnel Services NV.

CMAST is een geregistreerd handelsmerk van Cmast bvba.

Links en doorlinken

Links naar andere websites die worden beheerd door derden die niet aan ons zijn verbonden, kunnen als zodanig zijn aangegeven op de Website. Het opnemen van een link naar dergelijke websites van derden houdt niet in dat wij die sites onderschrijven en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor websites van derden waarnaar wordt gelinkt of doorgelinkt van deze Website. Wij hebben niet alle internetsites gekoppeld aan de Website beoordeeld en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van enige andere pagina's of voor enige andere internetsites die zijn gelinkt aan de Website. Het doorklikken naar eender welke pagina buiten onze Website of naar internetsites van derden gebeurt op uw eigen risico.

Voor doorlinken naar de Website vanaf een website van derden is onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring vereist.

Persoonsgegevens

Op het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens is ons Privacybeleid van toepassing dat deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden en dat u hier kunt inzien.

Geen garanties, aansprakelijkheidsbeperking

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wet garanderen wij niet dat de Website en/of de Content juist, volledig, foutloos of betrouwbaar zijn of dat het gebruik van de Website en/of de Content geen inbreuk zal plegen op de rechten van derden. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wet garanderen wij niet dat de functionele aspecten van de Website en/of de Content foutloos zijn of dat de servers die deze beschikbaar stellen geen virussen of andere schadelijke componenten bevatten. U gebruikt de Website en/of de Content op uw eigen risico en alles op de Website wordt aan u aangeboden 'IN DE ZICH ALSDAN BEVINDENDE STAAT' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR', ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wet zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of in samenhang met het gebruik van de Website of de Content, hetzij directe of indirecte, incidentele, vervolgschade of anderszins. Wij wijzen bijvoorbeeld enige en alle aansprakelijkheid af voor verlies van gebruik, stagnatie van de bedrijfsvoering, winstderving of gegevensverlies ongeacht de vorm waarin dit plaatsvindt.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Gebruiksvoorwaarden en kwesties met betrekking tot deze Website en de Content ervan worden beheerst door het Belgische recht en alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechters in Brussel, België.

Wijzigingen

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en uw gebruik van de Website is onderworpen aan de geldende Gebruiksvoorwaarden elke keer dat u gebruikmaakt van de Website en de Content ervan. Lees deze Gebruiksvoorwaarden geregeld na om er zeker van te zijn dat u ze kent.

Contact

Aarzel niet om eventuele vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden te richten aan Adecco, Legal Department, Noordkustlaan 16B, 1702 Groot-Bijgaarden, België of aan contracts.legal@adecco.be