Privacybeleid | Modis

Privacybeleid voor www.modis.com/nl

Laatste update: Augustus 2019

Modis, Hogeweg 123, 5301 LL Zaltbommel, geregistreerd als:

- Modis B.V. (KvK: 17102525)
- Modis International B.V. (KvK: 34277257)

(hierna te noemen "Modis", "Adecco", "wij", "we", "ons" of "onze") is betrokken bij de bescherming en het respecteren van uw privacy.

Dit Beleid beschrijft (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Index
• Persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen
• Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens
• Marketingcommunicaties
• Delen met derden
• IP-adressen en cookies
• Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen en gebruikt
• Versturen wij uw persoonsgegevens naar locaties buiten de Europese Unie?
• Gegevensbeveiliging
• Uw rechten. Toegang tot en het wijzigen en/of wissen van uw persoonsgegevens
• Wijzigingen van dit Beleid
• Contact

Persoonsgegevens die wij van u verzamelen

• Wij verzamelen persoonsgegevens over uw bezoeken aan de Website (met inbegrip van maar niet beperkt tot) verkeers- en locatiegegevens, weblogs en content van enquêtes, contactformulieren, andere communicatiegegevens en de bronnen waartoe u toegang heeft. Doordat wij deze persoonsgegevens verzamelen, wordt uw bezoek aan de Website in de toekomst gemakkelijker omdat wij content of diensten kunnen voorstellen die voor u relevant zijn op basis van de locatie waarvandaan u de Website bezoekt.,
• Wij verzamelen alle gegevens die u ons verstrekt als u gebruik maakt van onze contactformulieren (bijvoorbeeld “Contact:”, “Stuur ons een bericht”, “Ontvang financiële updates”, of “Kom met ons in gesprek”). Het verstrekken van persoonsgegevens via onze contactformulieren is niet wettelijk verplicht of een contractvoorwaarde. Bedenk wel dat velden met een asterisk (*) verplichte velden zijn; wij hebben die informatie nodig om op uw verzoek te reageren of hieraan te voldoen. Bij het invullen van contactformulieren staat het u verder volledig vrij om overige informatie of persoonsgegevens al dan niet met ons te delen. Als u contact met ons opneemt, slaan wij deze correspondentie op.
• Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u direct marketing e-mailberichten te sturen als u hiervoor kiest in het relevante contactformulier. U kunt er op elk moment voor kiezen om in de toekomst geen verdere marketingberichten meer te ontvangen.
• Wanneer u gebruik maakt van onze online diensten, zulle we ook cookies opslaan zoals uitgebreider beschreven in ons Cookiebeleid.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verzameld, verwerkt en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
• om content en middelen optimaal af te stemmen op uw voorkeuren.
• om te reageren op uw verzoek of vragen als u contact met ons opneemt.
• om andere informatie te sturen die voor u van belang kan zijn zoals aankomende evenementen of nieuwsbrieven.
• om ons te helpen de voor u relevantste content en diensten op de Website zo te creëren te publiceren en te verbeteren.
• om te garanderen dat de via de Website geleverde content en diensten worden gepresenteerd op de wijze die voor u en uw apparaat het meest efficiënt is
• om u in staat te stellen de interactieve functies van onze Website te gebruiken, wanneer u dat wenst.
• om de Website, onze diensten en onze systemen verder te ontwikkelen en te verbeteren om u beter van dienst te zijn.

Het gebruiken van uw gegevens door ons zoals hierboven staat beschreven, is toegestaan door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) omdat:
• het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in het nastreven van de doelen zoals hierboven aangegeven, waarbij deze belangen in elk afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan uw belangen op vlak van privacy;
• wij in sommige gevallen moeten voldoen aan onze verplichtingen volgens wet- en regelgeving, zoals bekendmaking aan de overheid, toezichthouders of regelgevings- en overheidsinstanties; of
• het in sommige gevallen noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang en, wanneer wij bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerken, deze verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer de verwerking verband houdt met persoonsgegevens die openbaar zijn gemaakt;
• deze gegevens in beperkte gevallen zijn verwerkt met uw toestemming die wij van tijd tot tijd van u verkrijgen, zoals wanneer u ervoor kiest marketingcommunicaties en nieuws te ontvangen via e-mail.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering die rechtsgevolgen met zich meebrengen voor u, of u op vergelijkbare wijze treft.

Wij bewaren uw gegevens voor de duur van de vereiste periode om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. Dit is over het algemeen een periode van twee, vijf of zoals in situaties van verwerking van fiscale gegevens zeven jaar.

Marketingcommunicaties

Wij sturen u als individu normaal gesproken alleen marketingcommunicaties per e-mail als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Meestal bieden wij u een selectievakje aan op de formulieren die wij gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, waar u, indien u akkoord gaat met het ontvangen van marketingcommunicatie, het vakje moet aanklikken.

B2B-communicatie. Wanneer u echter - als vertegenwoordiger of vertegenwoordiger van of handelend namens een bedrijf of een particuliere of openbare rechtspersoon - ons uw persoonlijke gegevens verstrekt door contact met ons op te nemen als klant of prospect, geeft u Adecco toestemming om u normaal gesproken per e-mail marketingcommunicatie te sturen. In dat geval is de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd op ons legitieme belang als wettelijke basis voor de ontwikkeling van onze klantendatabase, onze klantenbindingsprogramma's en de introductie van onze diensten of toekomstige diensten die voor u van belang kunnen zijn.

In ieder geval, wanneer wij u marketingcommunicatie via e-mail sturen, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van verdere marketingcommunicatie door te klikken op de functie 'uitschrijven' of 'afmelden' in de e-mail. Daarnaast kunt u uw opt-out recht ook te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacy@adecco.nl en de volgende informatie te verstrekken: uw naam, uw e-mailadres, een telefoonnummer voor een contactpersoon, de marketingcommunicaties welke u niet langer wenst te ontvangen.

Delen met derden

Om het efficiënt gebruik van uw persoonsgegevens te vergemakkelijken en om u de beste diensten en / of mogelijkheden te bieden, kan het soms nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Deze verstrekking van persoonsgegevens zal echter alleen in de volgende omstandigheden plaatsvinden:
• Aan leveranciers, (onder)aannemers en agenten:
wij zullen andere bedrijven en/of personen van tijd tot tijd contracteren of aannemen om taken namens ons uit te voeren.
Deze categorie van derde partijen omvat:
• hosting providers;
• aanbieders die de inhoud van onze websites onderhouden;
• leveranciers van marketingdiensten;
• uitvoerders die op uw verzoek financiële updates verschaffen;
• die zich allemaal in Nederland en/of de Europese Economische Ruimte zullen bevinden.
Dergelijke ontvangers zullen alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren en mogen dergelijke persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze ontvangers zijn onderworpen aan contractuele geheimhoudingsverplichtingen.
• Aan andere ondernemingen die behoren tot de Adecco Group:
(d.w.z. alle ondernemingen die direct of indirect onder de zeggenschap van Adecco staan). Een overzicht van alle Adecco Group ondernemingen is ingevoegd met inbegrip van hun leveranciers, (onder)aannemers en agenten, die betrokken zijn bij het verstrekken van de Website of de content, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn of om eenvoudigweg te kunnen reageren op uw verzoeken (bijvoorbeeld als u gebruikmaakt van contactformulieren).
• Aan de overheid of rechtshandhavingsautoriteiten:
Zullen wij uw gegevens delen ingeval wij van oordeel zijn dat wij daartoe verplicht zijn.

IP-adressen en cookies

Wij verzamelen informatie over uw computer met inbegrip van (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor systeembeheerdoeleinden. Dit zijn statistische gegevens over het surfgedrag en -patronen van gebruikers die u of enig ander persoon niet identificeren.

Om dezelfde reden winnen wij informatie over uw algemene internetgebruik in door middel van cookies die op uw apparaat worden bewaard. Cookies helpen ons de Website te verbeteren en betere en meer gepersonaliseerde dienstverlening aan te bieden. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies op de Website kunt u het Cookiebeleid bekijken.

Indien u uw computer met anderen gebruikers deelt, raden wij u aan om de optie 'onthoud mijn gegevens' niet te selecteren wanneer de Website u die keuze biedt.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen en gebruikt

Zoals uitgelegd onder “Delen met derden” hierboven, delen wij uw persoonsgegevens met de volgende derden:
• Externe leveranciers, (onder)aannemers of agenten:
in gevallen waarin wij gebruikmaken van externe leveranciers, (onder)aannemers of agenten, blijven wij toezicht houden over uw persoonsgegevens en beschikken wij over controlemechanismen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende zijn beschermd.
• Andere ondernemingen in de Adecco Group:
wij hebben als gehele groep regelingen getroffen om te garanderen dat uw persoonsgegevens altijd zijn afgeschermd met een afdoende beschermingsniveau. Wij streven ernaar alle redelijke maatregelen te treffen die vereist zijn om ervoor zorg te dragen dat uw persoonsgegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit Beleid.

Versturen wij uw persoonsgegevens naar locaties buiten de Europese Unie?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat u daar een afdoende mate van bescherming heeft of waar de Adecco Group passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen. Een eventuele overdracht van uw gegevens buiten de EU zal alleen plaatsvinden conform de bepalingen opgenomen in hoofdstuk V van de AVG.

Gegevensbeveiliging

Hoewel wij ons uiterste best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, dient u zich ervan bewust te zijn dat het verzenden van informatie via het internet nooit volledig veilig is en kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar de Website of een derde worden verzonden, niet garanderen; om deze reden is iedere overdracht op eigen risico. Wij zullen strenge operationele procedures en adequate, technische en bedrijfsorganisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde toegang, verandering, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens te voorkomen.

Uw rechten tot toegang tot, het wijzigen en wissen van uw persoonsgegevens

Krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende rechten:
• Het recht op toegang tot en een afschrift van uw persoonsgegevens:
U heeft het recht om bevestiging te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Als dat het geval is, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op bepaalde informatie over hoe die worden verwerkt. In sommige gevallen kunt u ons vragen om u een elektronisch afschrift van uw gegevens te sturen. In een beperkt aantal gevallen heeft u ook het recht om de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te vragen.
• Recht op het wijzigen van uw persoonsgegevens:
Als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken, niet correct zijn, kunt u ons vragen deze gegevens te wijzigen of op een andere manier te corrigeren.
• Recht op vergetelheid/om gegevens te laten wissen:
In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. U kunt op enig moment een dergelijk verzoek indienen en Adecco zal nagaan of aan uw verzoek moet worden voldaan; dit recht is evenwel onderworpen aan wettelijke rechten of verplichten die voor ons van toepassing zijn inzake het bewaren van gegevens. In situaties waarin wij overeenkomstig de wet bepalen beslissen dat uw verzoek om uw persoonsgegevens te wissen, moet worden voldaan, zal Adecco dit zonder onnodige vertraging doen.
• Recht om de verwerking van uw gegevens te beperken of tegen te houden:
In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, of om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen op grond van uw specifieke situatie.

Klik hier voor het benutten van uw rechten of neem contact met ons op via het volgende e-mailadres: privacy@adecco.nl.

Afhankelijk van de mate waarin het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming op enig moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen.

U kunt ook een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens of van een vermeende inbreuk op uw rechten indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens van het land waar u verblijft, of het land waar u werkt.

Wijzigingen van dit beleid

De voorwaarden van dit Beleid kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen enige wezenlijke wijzigingen aan dit Privacy Beleid zullen door passende kennisgevingen daarvan op deze Website gepubliceerd worden of door contact met u op te nemen via andere communicatiekanalen.

Contact

Aarzel niet om eventuele vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacy Beleid te sturen naar, e-mailadres: privacy@adecco.nl.

Ingeval u een beroep wenst te doen op de mogelijkheid voor dataportabiliteit kunt een kopie van de methodieken met betrekking tot de specifieke overdracht van uw persoonsgegevens opvragen via het volgende e-mailadres: privacy@adecco.nl.

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: privacy@adecco.nl.